اندکی خاله زنکی D:

الان دقت کردم دیدم این تمرکز و دقتی که من واسه

کشیدن خط چش صرف میکنم ُ واسه درسام هزینه میکردم

الان یه دکتری چیزی بودم و مشخول گذران وقتم در سمینارهای فلان

+ کل آرایش من خلاصه میشه تو خط چش و بقیه در حد گرد ُ خاک

واسه گام نهادن در وادی محو ُ اینا

همین کوفتی هم یه ساعت وختمو جلو آینه میگیره

+ معترف میشم به این مسله که با این سن ُ سال

هنوز نمیتونم مث آدم خط دو تا چشامو قرینه در بیارم

خجالت آوره واقعاً،خودم میدونم D:

/ 0 نظر / 4 بازدید