خرد کننده تر از درد ِ فراموش کردن ، درد ِفراموش شدن است ..

/ 2 نظر / 20 بازدید
tala

شازده کوچولو از گل پرسید: آدم ها کجان؟ گل گفت: باد به اینور و اونورشان می برد! این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده..

tala

به یادتم شاد باشی رفیق