آدمای نفرت انگیز

اونوخ باید به بضی از دور ُ بریام بفمونم اینکه باهاشون

حرف میزنم،هر جایی ؛ هر جوری ؛ توو هر زمینه ای

دلیل بر این نیس که یه ورم ـن حتی ،تُ خم نداشتم ـم نیستن

حتی مهم نیس برن مث بقیه بگن این اخلاق ِ عن ـی داره

یا هر چی ،باید گف کــ .ون لقشون

+ xxxxxxحذفیده شدxxxxx

/ 0 نظر / 6 بازدید