بضی آدما ـم هستن ، دقیقاً نخش ِ موهای زائدُ توو زندگی آدم ایفا میکنن 

فقد زحمت آدم ُ زیاد میکنن .بی خاصیت ، بی فایده،مزاحم .نازیبا حتی :|

/ 0 نظر / 4 بازدید